Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LI/468/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2021 - 2031
18.11.2021 więcej
Uchwała Nr LI/467/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r.
18.11.2021 więcej
Uchwała Nr LI/466/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.
uchylająca Uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
18.11.2021 więcej
Uchwała Nr LI/465/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach
komunalnych w Jaśle
18.11.2021 więcej
Uchwała Nr LI/464/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
18.11.2021 więcej
Uchwała Nr LI/463/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie uchwalenia aktualizacji "Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Miasta Jasła
18.11.2021 więcej
Uchwała Nr L/462/2021 z dnia 25 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej.
27.10.2021 więcej
Uchwała Nr L/461/2021 z dnia 25 października 2021 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2021-2031.
27.10.2021 więcej
Uchwała Nr L/460/2021 z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r.
27.10.2021 więcej
Uchwała Nr L/459/2021 z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu rozpoznawczo –
ratowniczego dla grupy ratownictwa wodnego z napędem 4x4 dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle”.
27.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się