Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XIII/118/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2019 - 2029
02.08.2019 więcej
Uchwała Nr XIII/117/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r.
02.08.2019 więcej
Uchwała Nr XIII/116/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania od Wojewody
Podkarpackiego w zakresie realizacji programu pn. "Program
ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"
31.07.2019 więcej
Uchwała Nr XIII/115/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do
zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę
ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2019 r. dotyczącą
zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Gamrat - Nr 36" w Jaśle
31.07.2019 więcej
Uchwała Nr XIII/114/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do
zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę
ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2019 r. dotyczącą
zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Gamrat
- część północna"
31.07.2019 więcej
Uchwała Nr XIII/113/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i
niepublicznych szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
31.07.2019 więcej
Uchwała Nr XIII/112/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla
niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Miasto Jasło jest
organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w
art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych
31.07.2019 więcej
Uchwała Nr XIII/111/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Jasło
31.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII/110/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2019 - 2029
01.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII/109/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r.
27.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się