Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała RMJ Nr VI/44/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
Uchwała Nr VI/44/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki za pojemnik.
15.02.2019 więcej
Uchwała RMJ Nr VI/43/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
Uchwała RMJ Nr VI/43/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie
zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r.
15.02.2019 więcej
Uchwała RMJ Nr VI/42/2019
Uchwała RMJ Nr VI/42/2019 z 13 lutego 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tarnowiec
dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.
15.02.2019 więcej
Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.
Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
12.02.2019 więcej
Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.
Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Jasła na lata 2019 - 2029.
12.02.2019 więcej
Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.
Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
budżetu miasta Jasła na 2019 r.
12.02.2019 więcej
Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.
Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.
"Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle".
12.02.2019 więcej
Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.
Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie
przystąpienia do aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Miasta Jasła na lata 2015 -2020".
12.02.2019 więcej
Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.
Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła.
12.02.2019 więcej
Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.
Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
12.02.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się