Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXIII/212/2020 z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w
użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych
05.02.2020 więcej
Uchwała Nr XXIII/211/2020 z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w trybie
bezprzetargowym
05.02.2020 więcej
Uchwała Nr XXIII/210/2020 z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Miasta Jasła na lata 2015 - 2020".
05.02.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/209/20202 z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zniszczenia karty
zgłoszenia wraz z dokumentami kandydata na ławnika.
31.01.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/208/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2020 - 2032
31.01.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/207/2020 z 27 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r.
31.01.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/206/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie zabezpieczenia środków dla Muzeum Regionalnego w
Jaśle w celu realizacji zadania pn.: "Ukryte skarby Muzeum
Regionalnego w Jaśle"
31.01.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/205/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady najmu i dzierżawy
nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata
31.01.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/204/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa
własności nieruchomości.
31.01.2020 więcej
Uchwała Nr XXI/203/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Jasła na lata 2020-2032
09.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się