Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała NR XLII/373/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
25.03.2021 więcej
Uchwała NR XLII/372/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2021- 2031
25.03.2021 więcej
Uchwała NR XLII/371/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r.
25.03.2021 więcej
Uchwała NR XLII/370/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od
01.12.2021 r. do 30.09.2023 r.- na realizację projektu pn.
„Akademia 60 ” dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi
priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
25.03.2021 więcej
Uchwała NR XLII/369/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Akademia 60
” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenia wkładu
własnego do realizacji ww. projektu.
25.03.2021 więcej
Uchwała NR XLII/368/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie przystąpienia Miasta Jasła do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
25.03.2021 więcej
Uchwała NR XLII/367/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa
25.03.2021 więcej
Uchwała NR XLII/366/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie podjęcia inwestycji wieloletniej pn.: „Modernizacja
krytej pływalni w Jaśle” i wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania finansowego na jej realizację o wartości
przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie miasta.
25.03.2021 więcej
Uchwała NR XLII/364/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
partycypacji przez Gminę Jasło w kosztach pobytu dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Jasło, uczęszczających do
niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących
na terenie Miasta Jasła.
25.03.2021 więcej
Uchwała NR XLII/363/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata
25.03.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się