Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr VIII/62/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2019 - 2029
03.04.2019 więcej
Uchwała Nr VIII/61/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r.
03.04.2019 więcej
Uchwała Nr VIII/60/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji dla
budowy mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciagu
dróg publicznych oraz budowy drogi klasy G ze skrzyżowaniem z
drogą DK73 - osiedle Gamrat w Jaśle.
03.04.2019 więcej
Uchwała Nr VIII/59/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego
03.04.2019 więcej
Uchwała Nr VII/58/2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej
Jasła
11.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII/57/2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do zarządów Osiedli w Mieście
Jaśle.
11.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII/56/2019 z dnia 4 marca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2019 - 2029
11.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII/55/2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r.
11.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII/54/2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie zaliczenia ulicy bocznej od ulicy Mickiewicza
położonej w Jaśle na działkach o nr ewidencyjnych: 3/227,
3/241, 3/239, 3/237, 3/273, 3/277, 3/270, 3/260, 3/264, 3/244,
3/230, 3/246, 3/250, 3/248, 3/184, 3/252, 3/262, 3/231, 3/253,
3/254, 3/234, 3/257, 3/266, 3/258, 3/322 i 3/327 w obrębie
ewidencyjnym 18 - Gamrat do kategorii dróg gminnych.
11.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII/53/2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Dębowiec dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego
11.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się