Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXIX/253/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości
28.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIX/252/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników
28.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIX/251/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2020-2032
28.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIX/250/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r.
28.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIX/249/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Jasła
28.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIX/248/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
drogowej
28.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIX/247/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2020 -
2022 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy
podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia
28.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIX/246/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych
warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu
pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach
28.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIX/245/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle na 2020 rok
28.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIX/244/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego
28.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się