Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXVI/312/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r.
25.11.2020 więcej
Uchwała nr XXXVI/311/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021
rok.
25.11.2020 więcej
Uchwała nr XXXVI/309/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
25.11.2020 więcej
Uchwała nr XXXVI/308/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym
25.11.2020 więcej
Uchwała nr XXXVI/307/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na
terenie Miasta Jasła
25.11.2020 więcej
Uchwała nr XXXVI/306/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
25.11.2020 więcej
Uchwała nr XXXVI/305/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
25.11.2020 więcej
Uchwała nr XXXV/304/2020 z dnia 26 października 2020 r.
zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2020- 2032
03.11.2020 więcej
Uchwała nr XXXV/303/2020 z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r.
03.11.2020 więcej
Uchwała nr XXXV/302/2020 z dnia 26 października 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy
Muzeum Regionalnym w Jaśle.
03.11.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się